Monday, April 20, 2009

இறைவனிடமே உதவி தேடுவோம்!


அல்லாஹ்வின் திருப்பெரயரால்!


எங்கள் இறைவா! எங்கள் பாவங்களையும்,எங்கள் காரியங்களில் நாங்கள் வரம்பு மீரியதையும் மன்னிப்பாயக!எங்கள் பாதங்களை உறுதிப்படுத்துவாயாக!(உன்னை)மறுக்கும் கூட்டத்திற்கு எதிராக எங்களுக்கு உதவுவாயாக!

-திருக்குர்ஆன் 3:147

No comments:

Post a Comment